Color iQC Print
Phần mềm hiệu chuẩn thiết bị Netprofiler3
Giải pháp Phần mềm pha mực - InkFormulation